PLATNÉ ODE DNE 1.3.2018

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Obchodní společnost LIFECHANGE 4U s.r.o., IČ 061 49 863, se sídlem Starojická Lhota 67, 741 01 Starý Jičín (dále také jen „LIFECHANGE 4U“ nebo „poskytovatel“), poskytuje asistenční služby v souvislosti s vycestováním zájemců o zaměstnání do oblasti Liverpoolu ve Spojeném království Velké Británie a Irska.

1.2 Klientem je fyzická osoba, která vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách www.englishjob.cz projeví zájem o poskytnutí služeb ze strany poskytovatele.

1.3 Společnost LIFECHANGE 4U s.r.o není cestovní ani pracovní agentura.

1.4 Obchodní společnost LIFECHANGE 4U s.r.o., IČ 061 49 863, se sídlem Starojická Lhota 67, 741 01 Starý Jičín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70827, vydává ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“), které upravují práva a povinnosti smluvních stran při smluvních vztazích vznikajících mezi poskytovatelem a klientem při plnění smluvních vztahů. VOP jsou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi poskytovatelem a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před VOP. Klient odesláním vyplněného formuláře či odesláním závazné objednávky a poskytovatel souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti poskytovatele a klienta řídily aktuálně platnými a účinnými VOP. Aktuálně platné a účinné znění VOP je zveřejněno na webových stránkách www.englishjob.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i v době trvání smluvního vztahu s klientem, přičemž klientům se tato změna oznámí zveřejněním nového platného znění VOP na webových stránkách www.englishjob.cz. V případě změny VOP, se kterou klient nesouhlasí, je klient oprávněn uzavřenou smlouvu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění nového znění VOP na webových stránkách poskytovatele www.englishjob.cz, a to doporučeným dopisem doručeným na adresu sídla poskytovatele. V takovém případě má poskytovatel právo požadovat úhradu již vynaložených nákladů na plnění služby pro klienta. V případě, že klient nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, má se za to, že se změnou VOP souhlasí a smluvní vztah se řídí změněnými VOP od marného uplynutí lhůty k výpovědi.

1.5 Veškeré právní vztahy mezi klientem a poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.6 Veškeré případné soudní spory mezi poskytovatelem a klientem budou přednostně řešeny smírnou cestou. V případě, že nedojde ke smírném řešení sporu, jsou k rozhodování soudních sporů příslušné soudy České republiky. Místě příslušným soudem k rozhodování sporů mezi poskytovatelem a klientem je obecný soud poskytovatele. Klient jako spotřebitel má rovněž právo využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kdy příslušným orgánem je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

1.7 Jazykem užívaným při uzavírání a plnění smlouvy mezi stranami je český jazyk, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

1.8 Klient jako spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu poskytovatele.

1.9 Klient výslovně žádá, aby poskytovatel započal s plněním smlouvy ihned po jejím uzavření, před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.

2. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

2.1 Společnost LIFECHANGE 4U s.r.o. poskytuje tyto služby:

a) provedení telefonického pohovoru v anglickém jazyce k posouzení připravenosti klienta k vycestování a práci ve Velké Británii, přičemž výsledek posouzení připravenosti klienta je na úvaze pracovníka spol. LIFECHANGE 4U s.r.o.

b) v případě úspěšného telefonického pohovoru zprostředkuje poskytovatel klientovi možnost uzavřít smlouvu s partnerskou společností LIFECHAGE 4U LTD., se sídlem 66 Dacy Road, Liverpool, L5 6SA, United Kingdom, která nabízí zákazníkům tyto služby:

i. zajištění bydlení ve městě Liverpool v podnájmu
ii. zajištění pracovního pohovoru ve městě Liverpool (nikoliv zajištění práce jako takové)
iii. administrativní služby – pomoc při vyřízení:

1. NIN (National Insurance Number)
2.  bankovního účtu
3. životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce
4. doktora
5. britského telefonního čísla s nabitým kreditem

iv. odvoz z letiště a na odvoz na pracovní pohovory
v. prohlídka města Liverpool s česky mluvícím průvodcem
vi. příprava na pracovní pohovor v anglickém jazyce
vii. bezplatná asistence po dobu 6 měsíců od příjezdu do Velké Británie

Služby uvedené v článku II. odst. 3. písm. b. i. až vii. poskytuje klientovi přímo partnerská organizace LIFECHANGE 4U LTD. na základě samostatně sjednané smlouvy mezi klientem a touto společností. Za plnění těchto služeb tak spol. LIFECHANGE 4U s.r.o. neodpovídá, spolupráce je věcí individuální dohody mezi klientem a společností LIFECHANGE 4U LTD., company number 11309253, se sídlem 66 Dacy Road, L5 6SA Liverpool, the Great Britain (dále také jen „LIFECHANGE 4U LTD.“), poskytovatel pouze zprostředkuje smluvním stranám možnost sjednat mezi sebou smlouvu.

c) V případě zájmu může společnost LIFECHANGE 4U s.r.o pro klienta zajistit letenku do Velké Británie.

3. CENA ZA SLUŽBY

3.1 Cena za asistenční služby se liší podle zvoleného balíčku. Závazná cena je uvedena na formuláři závazné objednávky, kterou odesílá prostřednictvím webových stránek LIFECHANGE 4U s.r.o..

3.2 Poplatek se hradí pouze v případě, že pohovor po telefonu k prověření, zda klientova úroveň znalosti anglického jazyka, je dostatečná, dopadne úspěšně, tedy klientova znalost anglického jazyka bude pracovníkem spol. LIFECHANGE 4U s.r.o. posouzena jako dostatečná.

3.3 Balíček Silver obsahuje:

a) „malou“ základní brožuru Rady a tipy Liverpool obsahující informace o životě a práci v Liverpoolu zaslanou v elektronické podobě na emailovou adresu klienta
b) zprostředkování uzavření smlouvy s partnerskou organizací LIFECHANGE 4U Ltd. v rozsahu balíčku SILVER této partnerské organizace – viz www.englishjob.cz

Odměna za tento balíček činí 2500 Kč.

3.4 Balíček Student obsahuje:

a) „malou“ základní brožuru Rady a tipy Liverpool obsahující informace o životě a práci v Liverpoolu zaslanou v elektronické podobě na emailovou adresu klienta
b) zprostředkování uzavření smlouvy s partnerskou organizací LIFECHANGE 4U Ltd. v rozsahu balíčku STUDENT této partnerské organizace – viz www.englishjob.cz

Odměna za tento balíček činí 1 900 Kč.
Klient musí být ve věku 18 – 26 let

 

3.6 Balíček Work & Live obsahuje:

a) „malou“ (základní) brožuru Rady a tipy Liverpool obsahující informace o životě a práci v Liverpoolu zaslanou v elektronické podobě na emailovou adresu klienta
b) zprostředkování uzavření smlouvy s partnerskou organizací LIFECHANGE 4U Ltd. V rozsahu balíčku WORK & LIVE této partnerské organizace – viz www.englishjob.cz

Odměna za tento balíček činí 1 500 Kč.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Klient vyplní vstupní formulář. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné. Klient je zejména povinen uvést pravdivě své telefonní číslo, aby jej bylo možné kontaktovat. Na základě řádně a úplně vyplněného formuláře kontaktuje pracovník LIFECHANGE 4U s.r.o. klienta telefonicky za účelem pohovoru po telefonu v anglickém jazyce. Pohovor slouží k prověření, zda klientova úroveň znalosti anglického jazyka je dostatečná. Toto posouzení provádí pracovník LIFECHANGE 4U s.r.o. dle své úvahy a jeho posouzení je konečné a závazné.

4.2 Služba vstupního telefonického pohovoru je bezplatná

4.3 LIFECHANGE 4U s.r.o. provede telefonický kontakt klienta ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení vyplněného vstupního formuláře za předpokladu, že klient souhlasil s plněním smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, jinak ve lhůtě 3 pracovních dnů od marného uplynutí lhůty k odstoupení od smlouvy, nebo ve stejné lhůtě klientovi sdělí, že není z kapacitních či technických důvodů do programu zařazen. Takovýmto sdělením jakýkoliv smluvní vztah mezi stranami zaniká. V případě, že se spol. LIFECHANGE 4U s.r.o. nepodaří ani po třetím pokusu se s klientem spojit a telefonický pohovor absolvovat, a to z jakéhokoliv důvodu (např. klientovo telefonické číslo je nedostupné, klient telefon nezvedá, telefonní číslo užívá jiné osoba než klient apod.), je LIFECHANGE 4U s.r.o. oprávněna od smluvního vztahu odstoupit, a to formou emailu zaslanou na emailovou adresu, která byla klientem vyplněna do formuláře, nebo zasláním SMS na kontaktní telefonní číslo, které klient uvedl do formuláře.

4.4 V případě, že klient absolvuje vstupní telefonický pohovor a jeho znalost anglického jazyka bude pracovníkem LIFECHANGE 4U s.r.o. vyhodnocena jako dostatečná, bude mu ze strany LIFECHANGE 4U s.r.o. zaslán email obsahující odkaz na webovou stránku poskytovatele, současně se zálohovou fakturou k úhradě služeb a návrhem zprostředkované smlouvy o poskytnutí služeb partnerskou organizací LIFECHANGE 4U Ltd. podepsanou ze strany této organizace. Klient odesláním vyplněného formuláře a přiložením povinných příloh (podepsaná a naskenovaná smlouva o poskytnutí služeb s partnerskou organizací LIFECHANGE 4U Ltd., letenka či jízdenka potvrzující konkrétní datum a čas příjezdu klienta do Liverpoolu ve VB) uzavírá smlouvu s poskytovatelem, na základě které poskytovatel poskytuje klientovi služby v rozsahu dle zvoleného balíčku a klient se zavazuje za ně uhradit poskytovateli odměnu. Účinnost smlouvy je podmíněna úhradou platby za služby v souladu se zaslanými platebními údaji.

Klient výslovně žádá, aby poskytovatel započal s plněním smlouvy ihned po jejím uzavření, před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.

Podmínkou účinnosti uzavřené smlouvy je provedení platby dle zálohové faktury a doložení již zakoupené letenky či jízdenky klienta osvědčující příjezd klienta do Liverpoolu v konkrétním termínu. V případě, že klient tuto letenku či jízdenku nepředloží, nebo platbu neuhradí, k účinnosti smlouvy nedojde.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1 Poskytovatel je povinen řádně a včas splnit své povinnosti dle uzavřené smlouvy s klientem.

5.2 Poskytovatel je oprávněn účtovat si odměnu za poskytnuté služby ve výši dohodnuté s klientem při uzavírání smlouvy.

5.3 Poskytovatel neodpovídá klientovi za vadné poskytnutí služby či její neposkytnutí z důvodů vyšší moci, popř. pokud jsou uplatňovány vady služby, kterou poskytovatel pouze zprostředkoval. V takovém případě je nutné obrátit se s uplatněním odpovědnost za vady či nedostatky takové služby na poskytovatele zprostředkované služby.

5.4 Poskytovatel dále neodpovídá za újmu způsobenou klientovi v důsledku vyšší moci či v důsledku porušení povinností klienta, zejména z důvodu jeho nespolupráce, uvedení nepravdivých či nepřesných údajů, prodlevě v komunikaci, nezvedání telefonu, nereagování na emaily apod.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

6.1 Klient je oprávněn čerpat služby poskytovatele v souladu s uzavřenou smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6.2 Klient se zavazuje vyplnit do kontaktního formuláře výhradně své vlastní, a to přesné a pravdivé osobní a další údaje vyžadované formulářem.

6.3 Klient se zavazuje před objednáním jakýchkoliv služeb od poskytovatele zkontrolovat existenci a platnost svých osobních a cestovních dokladů a uzavřením smlouvy prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro vstup klienta do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále také jen „VB“). Poskytovatel nenese odpovědnost za nedodržení služeb či újmu, která vznikne klientovi v důsledku neumožnění vstupu klienta do VB.

6.4 Klient prohlašuje, že při komunikaci s LIFECHANGE 4U s.r.o. i partnerskou organizací LIFECHANGE 4U LTD. uvedl a bude uvádět vždy přesné a pravdivé informace.

6.5 Porušení povinností dle článku VI. odst. 1 a článku VI. odst. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany klienta se považuje za porušení povinností zvlášť hrubým způsobem a poskytovatel služeb je oprávněn v důsledku takového porušení od smlouvy s klientem odstoupit a požadovat náhradu škody ve výši účelně vynaložených nákladů spojených s poskytováním služeb klientovi.

6.6 Klient bere na vědomí, že úspěšnost spolupráce je závislá na jeho aktivní součinnosti. Klient je povinen společnosti LIFECHANGE 4U s.r.o. poskytnout veškerou součinnost při poskytování služeb dle uzavřené smlouvy, zejména je povinen aktivně komunikovat, zaslat potřebné dokumenty a spolupracovat při plnění smlouvy.

6.7 Reklamaci služeb může klient provést písemně doporučeným dopisem na adresu sídla poskytovatele. Klient je v reklamaci povinen uvést své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, aby jej poskytovatel mohl identifikovat, a dále přesný popis vady, kterou klient uplatňuje. Klient je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy ji zjistí. Poskytovatel se vyjádří k reklamaci ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace, a to dopisem zaslaným na adresu klienta uvedenou při registraci, event. na jinou doručovací adresu v České republice, kterou klient jako svou doručovací adresu při uplatnění reklamace uvede. Reklamace bude vyřízena v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.8 Klient prohlašuje, že své osobní údaje uvedl poskytovateli dobrovolně a že jsou přesné a pravdivé. Pokud formulář vyplňuje místo klienta třetí osoba, potvrzuje, že je touto třetí osobou zmocněna k poskytnutí jejích osobních údajů a že je rovněž zmocněna k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovateli.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Klient bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn v rámci zejména plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněného zájmu poskytovatele zpracovávat klientem poskytnuté osobní údaje. Poskytovatel bude na základě výše uvedených titulů zpracovávat osobní údaje výlučně pro svou potřebu. Klient však bere na vědomí, že poskytovatel v rámci plnění smlouvy s klientem poskytne jeho osobní údaje do třetí země, konkrétně společností LIFECHANGE 4U Ltd. se sídlem v Liverpoolu, VB, tedy do země EU, a to za účelem zprostředkování uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s tímto subjektem.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Změny jakékoliv písemně uzavřené smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou.

8.2 Klient bere na vědomí, že telefonické hovory mezi jeho osobou a poskytovatelem mohou být nahrávány a že poskytovatel monitoruje návštěvnost svých webových stránek, s čímž klient souhlasí.

8.3 Pro účely doručování klient souhlasí s tím, že mu veškeré písemnosti budou doručovány na emailovou adresu, kterou uvede jako kontaktní adresu v kontaktním formuláři, s účinky doručení písemné zásilky. Pokud mu nebude doručováno formou emailu, bude za doručovací adresu klienta považována adresa, kterou klient uvede v kontaktním formuláři, event. v objednávce služeb, pokud klient nesdělí poskytovateli jinou adresu pro doručování. Všechny adresy pro doručování musí být v České republice. Kontaktní adresou poskytovatele je adresa jeho sídla uvedená v obchodním rejstříku. Zásilka adresovaná protistraně se zasílá prostřednictvím České pošty, s.p. formou doporučené zásilky a považuje se za doručenou třetího dne od jejího odeslání.

8.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a klientem neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.

 

PŘÍLOHA KE VŠEOBECNÝM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM SPOLEČNOSTI LIFECHANGE 4U s.r.o.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

(vyplňte tento formulář v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy, a pošlete jej poskytovateli)

 

Adresát: LIFECHANGE 4U s.r.o., IČ 061 49 863, se sídlem Starojická Lhota 67, 741 01 Starý Jičín

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb a zprostředkování poskytnutí služeb.

Datum objednání:

Jméno a příjmení klienta:

Adresa klienta:

Telefon a email klienta:

 

Datum a podpis klienta:

 

 

Vzorový formulář pro reklamaci služeb u smlouvy uzavřené distančním způsobem

(vyplňte tento formulář v případě, že si přejete podat reklamaci, a pošlete jej poskytovateli)

Adresát: LIFECHANGE 4U s.r.o., IČ 061 49 863, se sídlem Starojická Lhota 67, 741 01 Starý Jičín

 

REKLAMACE

Oznamuji Vám, že tímto uplatňuji vady poskytnutých služeb.

Datum objednání služeb:

Jméno a příjmení klienta:

Adresa klienta:

Telefon a email klienta:

 

Datum zjištění vady:

Popis vady (reklamace):

 

 

Datum a podpis klienta: